REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
TAKMIESZKAJ.PL

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy „Tak Mieszkaj”, dostępny pod adresem internetowym takmieszkaj.pl, prowadzony jest przez P.W. „Decor” Artur Gregorczyk prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 925-139-96-65, REGON 080047137

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy jak i utrwalenie jej.

4. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych prze Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. Konto Klienta oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych przez niego Umowach sprzedaży w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

7. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.W.„Decor”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 925-139-96-65, REGON 080047137

8. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie takmieszkaj.com.pl.

12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osobę prawną; albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.

18. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

19. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

20. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

21. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy

22. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

23. Ustawa o Prawach Konsumenta / Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Sklep Tak Mieszkaj Ul. Czerwonego Krzyża 4a, 68-200 Żary

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@takmieszkaj.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 515 099 829

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BANK PKO BP 12 1020 5460 0000 5902 0188 6118

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku

§ 4

Informacje ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5

Rejestracja, zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

             W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.  Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.  Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Dostawa poprzez przewoźnika – np. firmę kurierską,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Ul. Czerwonego Krzyża 4a, 68-200 Żary

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem ( poprzez płatność przewoźnikowi) – przesyłka za pobraniem – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu zamówienia. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie wskazanego terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane

c. Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu Płatniczego: kartą płatniczą lub poprzez         e-przelew – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy podanym w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 8

Zasady zawierania umów sprzedaży

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.takmieszkaj.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego, między innymi takie jak zdjęcia Produktów, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów, celem zawarcia umowy sprzedaży powinien dokonać rejestracji lub podać niezbędne dane do realizacji zakupu w systemie sklepu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu,
w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i akceptuje jego postanowienia.

7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

11. Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający sprzedaż, jakim jest paragon (specyfikacja zamówienia) lub faktura VAT

 § 9

Warunki dostawy towarów

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres, e-mail, numer telefonu), które uniemożliwiają wykonanie umowy przez Sprzedawcę. W przypadku powstania takich wątpliwości odnośnie możliwości realizacji złożonego zamówienia, Sprzedawca podejmie działania w sprawie ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek z jakiego dokonano przelewu.

2. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

3. W momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS pod podany w formularzu nr telefonu z informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.

4. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Tabela kosztów dostawy, określa maksymalne koszty przesyłki zamówionych towarów, które czasowo mogą zostać obniżone bez konieczności zmiany treści niniejszego regulaminu.

5. W przypadku przesłania Towaru za pośrednictwem przewoźnika Konsument, celem ułatwienia ewentualnego rozpatrywania reklamacji, zobowiązany jest sprawdzić w obecności przedstawiciela przewoźnika Towar pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas przewozu. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w Towarze należy sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody, w którym stwierdzone zostaną wszelkie braki lub wady Towaru.

6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.takmieszkaj.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

7. Potwierdzenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu.

8. Płatność przelewem – w przypadku, kiedy Zamawiający wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

9.  Brak potwierdzenia przelewu – w sytuacji, kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne Zamawiający otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, prośbą o kontakt ze Sklepem i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

10. Kompletacja i wysłanie zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Zamawiający otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt.

11. Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Zamawiającego kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z potwierdzeniem anulowania zamówienia.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 10 pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

13. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

15. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§11

Rękojmia

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.      Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może:

a.      Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b.      Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.      Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7.      Sprzedawca zwraca Konsumentowi luk Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

8.      Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§12

Reklamacja Towaru przez Przedsiębiorców nieposiadających statusu Konsumenta

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorców nieposiadających statusu Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Przedsiębiorców nieposiadających statusu Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3.      Reklamacja może zostać złożona przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: P.W. Decor Artur Gregorczyk, 68-200 Żary ul. Czerwonego Krzyża 4a, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: biuro@takmieszkaj.pl. Reklamację można złożyć też na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu na końcu regulaminu w załączniku nr 2.

4.      Sprzedający zachęca do podania w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta – Przedsiębiorcy nieposiadającego statusu Konsumenta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: P.W. Decor Artur Gregorczyk, 68-200 Żary ul. Czerwonego Krzyża 4a. W przypadku Przedsiębiorcy nieposiadającego statusu Konsumenta koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 13

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.      Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.      Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.      Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7.      Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

8.      W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

9.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje w przedmiocie wskazanych powyżej możliwości oraz zasady dostępu do właściwych procedur znajdują się na stronach internetowych: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (http://www.uokik.gov.pl).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.      Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki oraz newslettera.

4.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

5.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.      Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

10.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

11.   Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 15

Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Tabela kosztów przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej;
  2. Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny;
  3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

Załącznik nr 1

Tabela kosztów przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej

Forma wysyłkiPrzelew
(zł brutto)
Za pobraniem
(zł brutto)
Przewidywany czas dostawy
Za pośrednictwem firmy kurierskiej30,0030,00 + prowizja2)1-3dni

1.      Przy zakupach powyżej 1000 zł brutto i płatności przelewem Sprzedawca pokrywa koszt dostawy na terenie Polski*

* Kwota, powyżej której Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki może ulec czasowemu zmniejszeniu w ramach akcji promocyjnych.

2.      Przy zakupach z opcją wysyłki za pobraniem pobierana jest prowizja w wysokości nie mniej niż 6,50zł brutto lub liczonej według wzoru i widocznej w trakcie składania zamówienia: prowizja = (wartość zamówienia x 0,03) + 5zł

3.       Koszty wysyłek czasowo mogą zostać pomniejszone bez konieczności zmiany treści regulaminu


Załącznik nr 2

Formularz reklamacyjny

Imię i nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica: …………………………………………………………………………………………………..

Kod, miasto: ……………………………

Telefon: …..……………………………..

Nr zamówienia: ………………………
Data zakupu: …………………………..

Data zgłoszenia reklamacji:……………………………

Nazwa towaru:……………………………………………………..

Cena brutto towaru: ……………………………………………
Data zakupu: ……………………………………………………….
Data wykrycia wady: ……………………………………………

Dokładny opis wady: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamowany towar prosimy przesłać na adres każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę.

Uwaga!

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru w komplecie dowodem zakupu towaru oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

……………………………………………………………..

Data i podpis


Załącznik nr 3

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Sprzedawca: P.W. DECOR z siedzibą w Tomaszowie przy ulicy Osiedlowej 19/3, 68-114 Tomaszowo

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktuCena bruttoIlość zwracanych sztukWartość brutto (cena brutto x ilość)
    
    

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

– numer otrzymanej faktury VAT (*) / paragonu (*) / zamówienia (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– nr rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu należności:

                          

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Zwracany towar prosimy przesłać na adres każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę.

Uwaga!

(*) Niepotrzebne skreślić.